تست ورزش قلب یا استرس تست و یا تست تحمل ورزش ، یکی از مهمترین روشهای تشخیصی غیرتهاجمی برای بررسی بیماری شریانهای عضله قلب (عروق کرونر) میباشد . باتوجه به اینکه درشروع بیماری تنگی عروق قلب ، غالبا علائم تنگی ویا انسداد شریانهای قلب درحالت استراحت ، برروی نوارقلب چندان آشکار نمیگردد ، بهتراست برای  بررسی دقیق ترو آشکارشدن تغییرات نهفته ،  قلب درشرایط فعالیت و استرس قرارگیرد . هنگامی که شخص شروع به ورزش مینماید عضلات وی نیازبیشتری به اکسیژن و خون رسانی دارند لذا قلب مجبوراست تندترو بیشتر کارکند که افزایش ضربان قلب و فشارخون درحین ورزش ، حاصل فعالیت بیشتر قلب است . بنابراین درحین ورزش ، خودقلب ازهمه اعضاء بدن ، نیازبه اکسیژن وخونرسانی بیشتری دارد و زمانی که رگهای کرونرقلب دچار تنگی هستند از عهده ي اين کار بر نمي ‌آيند و قلب دچار کمبود خون‌ رساني و کمبود اکسيژن شده و متعاقب آن شخص دچار درد قفسه سینه مي‌ شود. در اين شرايط تغييراتي در نوار قلبي، فشار خون و ضربان قلب ايجاد مي ‌شود که بيماري را آشکار مي‌ سازد.
                                                  اين موضوع اساس به‌ وجود آمدن تست ورزش است 
به عبارت دیگرتست وزرش آزمونی غیرتهاجمی است که تغییرات نهفته نوارقلب درزمان استراحت را ازطریق تحمیل فعالیت بدنی و استرس به قلب فرد آشکار میسازد.